Ban lãnh đạo

MR. CHEN WEI BING

CEO

MR. TRUONG VAN DUONG

Deputy General Manager

MR. YUAN YANG

Technical Director

MR. YUAN ZHONG KAI

President